RE Camera

坎卦 坎為水 【險象橫生,災難不斷之大凶卦】
『習坎,有孚,維心亨,行有尚。』

【卦旨】
此卦卦名「坎」,義為險陷,揭示處於困頓之時,應當堅定剛毅、心懷誠信、謹慎其行,以逐步排除險難,走出困境,以及善用險阻以守其國的道理。

表示困難已經到來了,此時正在險難中掙扎,隨時會被淹滅而破散。

此時若能破釜沈舟、奮力一擊,或許尚有轉機。

此卦為重卦,坎為水、為陷、為險,故為進退兩難、困上加困的凶象。

此卦也延伸表示住居不安、憂患多,又遇病難、盜賊等非常災難。

《整體運勢》
危機重重,宜容忍自重,保持心境開朗,沉著應付,則可有脫險之機。

吃得苦中苦,方為人上人,凡事莫與人爭長短,否則有不幸災害。

《愛情與婚姻》
溺於情愛之中,本身和外圍的困擾和壓力都很大。

卜求婚姻,多有反覆不定而進退不是,多折磨,受阻難成。

坎水之中必有魚,故男人占得必有魚水情色之災;女人占得亦有敗節受困之惱。因此延伸有外來的情色誘惑。

《財運與事業》
事事多反覆而被阻隔,求財望事不宜,且會有虧損。

《家庭與家人》
時運不濟,陷於困境之中,不和,且有分裂之憂,凡事宜慎重行事。

《健康與疾病》
問病占得此卦為不治之凶象,坎水屬腎、泌尿系統,或為與情色性病有關的疾病。

久病者凶,近病者小凶可治,速醫或可救。

【卜卦吉凶參考】
愛情:溺於情愛之中,然本身和外圍的困擾和壓力都很大。
家運:時運不濟,陷於困境之中,不和,且有分裂之憂,凡事宜慎重行事。
胎孕:臨產有虛驚,難產之象。
子女:子女多勞苦,宜忍辱負重,會有出人頭地的一大。子女宜防水厄之災。
週轉:難成。
買賣:虧損。
疾病:腎臟、生殖器官等部位之疾。久病者凶,近病者小凶可治,速醫或可救。
等人:不來。
尋人:此人因家庭不和或不得志而出走,速尋北方水邊。
失物:難尋。或被盜。
旅行:不宜;尤忌游泳、近水邊,有被水淹滅之勢。
訟詞糾紛:有理亦不可因有理仗勢。此卦不宜訟訴,有險。大不利之象。
求事求職:不利。
考試:不理想。
改行不宜,應暫時守住本行。開業者不利,有陷入困難之象。

【易經本文】
坎:習坎,有孚,維心亨,行有尚。

彖曰:習坎,重險也。 水流而不盈,行險而不失其信。 維心亨,乃以剛
中也。 行有尚,往有功也。 天險不可升也,地險山川丘陵也,王
公設險以守其國,坎之時用大矣哉!

象曰:水 至,習坎﹔君子以常德行,習教事。

初六:習坎,入于坎窞,凶。
象曰:習坎入坎,失道凶也。

九二:坎有險,求小得。
象曰:求小得,未出中也。

六三:來之坎坎,險且枕,入于坎窞,勿用。
象曰:來之坎坎,終無功也。

六四:樽酒簋貳,用缶,納約自牖,終無咎。
象曰:樽酒簋貳,剛柔際也。

九五:坎不盈,只既平,無咎。
象曰:坎不盈,中未大也。

上六:係用徽纆,置于叢棘,三歲不得,凶。
象曰:上六失道,凶三歲也。

Facebook Comments